RE:D

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA NA RE:D Konferenciji

Članak 1.

Ovi Opći uvjeti sudjelovanja na RE:D konferenciji (dalje: „Opći uvjeti“) uređuju uvjete sudjelovanja na RE:D konferenciji koja će se održati 28. – 29. veljače 2024. u hotelu Hilton Conference & Event Center u Zagrebu (dalje: „Konferencija“). 

Organizator Konferencije je HESA GROUP d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića 13, OIB: 66631337112, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080476091, kontakt: info@hesa-group.com (dalje: „Organizator“).

Prihvaćanjem Općih uvjeta potvrđujete kako nastupate unutar svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te se ne smatrate potrošačem u smislu prava koje se primjenjuje na vas. Također potvrđujete da imate ovlast prihvatiti ove Opće uvjete, odnosno da ste osoba ovlaštena u ime pravne osobe izvršiti prijavu na Konferenciju odnosno prihvatiti Opće uvjete.

Članak 2.

Registracija sudionika

Konferencija je namijenjena društvima svih veličina kao i pojedincima koji djeluju unutar svoje trgovačke, poslovne, obrtničke i profesionalne djelatnosti. Konferencija je na temu investicija u sve vrste nekretnina.

Prijava na Konferenciju vrši se korištenjem sustava registracije na web stranici https://theredconference.com/registracija/ („Web stranica“) te povezanim prihvaćanjem ovih Općih uvjeta (dalje: „Prijava“). Prijavu je potrebno izvršiti u rokovima navedenim u programu koji je objavljen na Web stranici. U slučaju da je prije isteka roka za prijavu sudionika popunjen maksimalan broj sudionika, Prijava više neće biti moguća. Kako biste podnijeli valjanu prijavu, potrebno je ispuniti sljedeće obvezne informacije koje trebamo od vas da bismo vas registrirali kao sudionika: vaše ime prezime, naziv radnog mjesta (funkcija), podaci o tvrtki ili obrtu, adresi i OIB-u, broj fiksnog telefona/ mobitela i adresu e-pošte. Postavit ćemo vam i pojedina dodatna pitanja (primjerice u cilju obračuna ugljičnog otiska konferencije ili investicijama) a na koja niste obvezni odgovoriti isključivo u svrhu Prijave. Vaše osobne podatke prikupljene u svrhu Prijave obrađujemo u skladu s našom Politikom privatnosti.

Po uspješno izvršenoj Prijavi, na adresu elektroničke pošte koju ste naveli u postupku prijave dobit ćete poruku s podacima o uplati.. Nakon zaprimljene uplate dostavit ćemo Vam račun za predujam odnosno R1, ovisno o datumu uplate te primjenjivim propisima. U slučaju da sudionik ne primi potvrdu o registraciji, unutar 3 dana nakon što je uplata izvršena, sudionik je dužan kontaktirati Organizatora na email: info@hesa-group.com. Sudionici će najkasnije tri dana prije održavanja konferencije na svoju adresu elektroničke pošte od strane ENTRIO TEHNOLOGIJE d.o.o. ili Organizatora primiti QR kod za izradu akreditacije za Konferenciju. Navedeni QR kod je potrebno skenirati prilikom dolaska na Konferenciju na u tu svrhu postavljenim uređajima koji ispisuju akreditaciju sudionika. Za pristup Konferenciji sudionik mora imati akreditaciju koja se dobiva putem naprijed navedenog QR koda. Iznimno, u slučaju da sudionik iz bilo kojeg razloga neće imati QR kod, pristup Konferenciji ostvarit će prijavom kod Organizatora koji će u tu svrhu izvršiti uvid u njegov identifikacijski dokument.

Članak 3.

Kotizacija

Visina kotizacije ovisi o datumu uplate, odnosno cijenama naznačenim za pojedina vremenska razdoblja prije Konferencije. Cijena su dostupne i objavljene na podstranici Web stranice na kojoj se nalazi registracijski sustav. Naznačene cijene odnosno popusti nisu primjenjivi ako je plaćanje izvršeno nakon datuma do kojeg vrijede. Ukoliko je uplata izvršena unutar 48 sati prije Konferencije, potvrdu je potrebno predočiti na prijavnom pultu prilikom dolaska na Konferenciju. 

Kotizacija uključuje:

  • sudjelovanje u svim stručnim sadržajima Konferencije: predavanja, radionice, rasprave, prezentacije, intervjui
  • obroci prema rasporedu Konferencije (ručak 28. i 29. veljače 2024.)
  • kava i slastice u pauzi 28. i 29. veljače 2024.
  • networking (i putem aplikacije)

Kako bi Organizator sudionicima omogućio bolji networking, Organizator može svakom sudioniku omogućiti pristup službenoj aplikaciji Konferencije i to za iOS i Android sustave, kojoj oni sudionici koji to žele mogu pristupiti, međusobno se kontaktirati i dogovoriti susrete s ostalim sudionicima Konferencije. Svi sudionici podatke potrebne za pristup aplikaciji primit će putem naznačene adrese elektroničke pošte. Takva aplikacija će biti aktivna za vrijeme i 6 mjeseci nakon Konferencije. Pojedinosti o tehničkim zahtjevima, funkcionalnosti, kompatibilnosti, interoperabilnosti i drugim značajkama aplikacije bit će dostupni sudionicima najkasnije na dan početka Konferencije.

Kotizacija ne uključuje ni smještaj sudionika tijekom Konferencije niti njihove putne i druge osobne troškove.

U kotizaciju nije uračunat PDV.

Na kotizaciju se obračunava PDV po stopi države u kojoj se događaj organizira, bez obzira da li se račun izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi. U Hrvatskoj je to stopa PDV-a od 25%. U slučaju promjene primjenjive porezne stope, Organizator postupa sukladno zakonskim propisima te zadržava pravo primjene iste.

Sudjelovanje na Konferenciji moguće je samo sudionicima koji su do datuma održavanja Konferencije platili kotizaciju u skladu s uputama Organizatora. Imenovani predavači na Konferenciji sukladno dogovoru s Organizatorom kao i sponzori Konferencije ne plaćaju kotizaciju međutim obvezni su izvršiti Prijavu na Web stranici za sudjelovanje na Konferenciji. 

Sudionici su dužni uplatiti iznos Kotizacije u skladu sa zaprimljenim uputama Organizatora. Kotizacija se uplaćuje na bankovni račun Organizatora: HESA Group d.o.o., Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića 13, HR- 10000 Zagreb, IBAN: HR1623600001102359201, te je prilikom uplate potrebno naznačiti broj ponude, odnosno druge podatke prema podacima za uplatu dostavljenim od strane Organizatora nakon izvršene Prijave.  

Uplatitelj snosi troškove potencijalnih troškova i bankovnih naknada. 

Članak 4

Sudjelovanje na Konferenciji 

Svaki sudionik nakon uredne prijave i uplate kotizacije dobiva potvrdu o sudjelovanju u pisanom obliku.

Sudionici se obvezuju voditi računa o tome da su se prisustvovanjem na Konferenciji obvezni pridržavati općih pravila pristojnog ponašanja, ne ometati druge sudionike i na primjeren način sudjelovati u radu svih osoba uključenih u rad Konferencije. Predmetno uključuje ali nije ograničeno na zabranu ometanja drugih sudionika Konferencije, zabranu ugrožavanja sigurnosti ili dovođenja u opasnost bilo kojeg od sudionika, zabranu audiosnimanja, videosnimanja i fotografiranja osoba i stvari bez posebnog dopuštenja.

U slučaju nepridržavanja navedenih pravila ponašanja Organizator zadržava pravo nakon opomene udaljiti tog sudionika s Konferencije i zadržati uplaćenu kotizaciju.

Članak 5.

Promjene u vezi s održavanjem Konferencije

Organizator zadržava pravo izmjene unutar programa događanja Konferencije (uključujući izmjenu predavača ili govornika). Ove izmjene uvjetovane razlozima za koje nije odgovoran niti se mogu pripisati Organizatoru ne utječu na sniženje cijene kotizacije ili njen djelomični povrat.

Organizator zadržava pravo promjene datuma Konferencije iz razloga za koje nije odgovoran niti se mogu pripisati Organizatoru. U ovom slučaju, Sudionik ima pravo zatražiti raskid ugovora i povrat cjelokupnog iznosa uplaćenog na ime kotizacije.

Članak 6.

Obveze Organizatora

Organizator zadržava pravo promjene rasporeda unutar programa održavanja Konferencije, o čemu će sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem Web Stranice. U slučaju značajnijih izmjenama, Organizator će sudionike obavijestiti i putem poruke elektroničke pošte. 

Ne dovodeći naprijed navedeno u pitanje, Organizator je odgovoran za provedbu programa Konferencije u sadržaju kako je objavljen u vrijeme održavanja Konferencije , poštujući uobičajene običaje dobre prakse. 

Po završetku Konferencije Organizator će svakom sudioniku dostaviti potvrdu o sudjelovanju u pisanom obliku. 

Članak 7.

Otkazivanje Konferencije od strane Organizatora

U slučaju otkazivanja Konferencije od strane Organizatora (primjerice zbog više sile, potresa, kao i drugih prirodnih nepogoda, nedovoljnog broja sudionika (manje od 100) ili iz ostalih razloga koji su izvan kontrole Organizatora), uplaćena kotizacija se vraća sudioniku. Ovo se ne odnosi na ostale troškove koje bi sudionik mogao imati.

Organizator se obvezuje na vrijeme obavijestiti sve prijavljene sudionike u slučaju otkazivanja Konferencije, a najkasnije 7 dana prije zakazanog dana početka Konferencije. 

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije te u skladu s uputama i preporukama nadležnih tijela Organizator zadržava pravo prenijeti održavanje Konferencije i (samo) putem Interneta (online) u kojem slučaju će o tome putem elektroničke pošte obavijestiti sve sudionike. Osim toga, Organizator će postupati sukladno svim preporukama nadležnih tijela koje mogu uključivati mjerenje temperature, obvezno nošenje maski, održavanje potrebnog razmaka i druge mjere u skladu s odlukama i preporukama nadležnih tijela. U tom slučaju, sudionici su obvezni postupati u skladu s uputama. U slučaju da se sudionik ne ponaša u skladu s obveznim preporukama i odlukama Organizatora, Organizator ga može nakon što ga je opomenuo udaljiti sa skupa i zadržati uplaćenu Kotizaciju.

Organizator ne snosi odgovornost za neodgovorno ili protupravno ponašanje sudionika, ali je dužan učiniti sve da se Sudionici pridržavaju epidemioloških mjera i preporuka izdanih od strane nadležnih tijela što uključuje ali nije ograničeno da rasporedi stolice, izmjeri temperaturu, omogući brze testove i sl.

Članak 8.

Otkazivanje od strane sudionika

Otkaz već potvrđene Prijave od strane sudionika mora biti u pisanom obliku, uključujući putem poruke elektroničke pošte na gore naznačenu adresu elektroničke pošte Organizatora.

Za otkaze izvršene od strane sudionika vrijede slijedeći uvjeti povrata Kotizacije: 

  • Otkaz zaprimljen do i uključujući 1. siječnja 2024.: povrat kotizacije u punom iznosu.
  • U slučaju nedolaska na Konferenciju, a da Konferencija nije otkazana u skladu s ovdje navedenim otkaznim uvjetima, sudionik nema pravo na povrat novca;
  • Za otkaze zaprimljene nakon 1. siječnja 2024. sudionici ne ostvaruju pravo na povrat Kotizacije. 

U slučaju dvostruke uplate ili preplate, izvršit će se povrat preplaćenog/ dvostruko uplaćenog sukladno primjenjivim propisima.

Izmjenu imena osobe sudionika moguće je prijaviti u pisanom obliku (uključujući gore navedenu adresu elektroničke pošte) najkasnije dva dana prije početka Konferencije. 

Djelomičnim sudjelovanjem na Konferenciji, odnosno zakašnjelim dolaskom ili ranijim odlaskom sudionika, ne nastaje pravo na smanjenje kotizacije. 

Članak 9.

Pitanja, pritužbe i prigovori

Za sva pitanja, pritužbe i prigovore obratite nam se na info@hesa-group.com. Obvezujemo se odgovoriti bez odgode a najkasnije u roku od 5 radnih dana.

Članak 10.

Objavljivanje materijala

Sva događanja u sklopu RE:D Konferencije 2024 bit će fotografirana i snimljena od strane službenog fotografa. Sve povezane obavijesti i mogućnost prigovora vezani za fotografiranje i video snimanje dostupni su u našoj Politici  privatnosti.  

Članak 11.

Zaštita osobnih podataka

Organizator postupa sa osobnim podacima fizičkih osoba koje se prijavljuju i sudjeluju na Konferenciji u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Organizator zaštiti osobnih podataka pristupa vrlo ozbiljno, a više obavijesti o obradi svojih osobnih podataka svi sudionici odnosno fizičke osobe koje sudjeluju na Konferenciji dostupno je u Politici privatnosti. 

Članak 12.

Završne odredbe

U slučaju da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta ništetna ili izgubi pravnu snagu odnosno postane nevaljanom, ili se ne može primijeniti zbog promijenjenih okolnosti, valjanost i primjena preostalih odredbi neće time biti dovedena u pitanje, a sudionik i Organizator dužni su nejasnoće koje nastanu takvom okolnošću sporazumno otkloniti, poštujući svrhu sklapanja ugovora kao i zajedničku namjeru strana.

Na sva pitanja koja nisu uređena odredbama ovih Općih uvjeta primjenjuje se posebne pogodbe sklopljene između Organizatora i sudionika u pisanom obliku ako takve postoje kao i materijalno pravo Republike Hrvatske.

Sve sporove strane će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju spora bit će nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti doneseni su u Zagrebu i objavljeni na Web stranicama Organizatora dana 20.siječnja 2024.godine., a primjenjuju se na sve Prijave izvršene nakon njihove objave na Web stranici.  

HESA Group d.o.o. Zagreb

20.siječnja 2024